Aktualności

Kontrola na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

25-05-2012   Informujemy iż, począwszy od dnia 14 maja 2012 r., trwa  kontrola na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie jednorazowej...

Rozliczenie środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

08-05-2012 Informujemy Państwa o zasadach rozliczania przyznanych środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 1) Celem rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego...

Doradztwo specjalistyczne

20-03-2012 Informujemy o podstawowych zasadach korzystania z doradztwa specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Na swoim...

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

08-02-2012 Informujemy, iż w dniach 17.01.2012 – 06.02.2012 r. trwała ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W dniu 06.02.2012 r....

Podstawowe wsparcie pomostowe

27-01-2012 Na stronie internetowej projektu zamieściliśmy wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, która reguluje zasady wypłaty i rozliczenia...

Rozliczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

24-01-2012 Rozliczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Informujemy Państwa o zasadach rozliczania przyznanych środków...

Podstawowe wsparcie pomostowe

03-01-2012 Informujemy o możliwości składania Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Na Swoim w biznesie”. Druk Wniosku wraz...

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

20-12-2011 Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2011 r.,  Komisja...

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

25-11-2011 W dniu 22 listopada 2011 r. odbyło się ostatnie posiedzenie podsumowujące obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW). Ocenie zostały poddane 44 Wnioski złożone przez...

Informacja w sprawie ostatecznego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW)

18-11-2011 Informujemy, że ostatnie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków z udziałem przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odbędzie się we...

Ocena formalna wniosków

28-10-2011 Informujemy, że w dniu 28 października 2011 r. zakończona została ocena formalna Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w projekcie...

Prośby dotyczące terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania

10-10-2011 W ostatnich dniach wpłynęło do Biura Projektu „Na swoim w biznesie” kilkanaście e-maili zawierających prośby i uwagi Uczestników Projektu dotyczące...

Uwagi do Biznes planu

05-10-2011 W odpowiedzi na otrzymane pytania przekazujemy poniżej zestawienie uwag dotyczących wypełniania Biznes planu i innych załączników do Wniosku o przyznanie jednorazowej...

Zmiany w Regulaminie przyznawania środków

03-10-2011 Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03.10.2011 r. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zmian w Regulaminie...

Składanie Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji

30-09-2011 Informujemy, iż w dniu 30.09.2011 r. zostało zakończone podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie”.W związku...

Termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu

22-09-2011 Informujemy Uczestników Projektu, że zgodnie z zapisem par. 9 ust. 21 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ...

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

21-09-2011 Informujemy, że w przypadku osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, wymaganymi załącznikami do Wniosku o przyznanie jednorazowej...

Wyniki testu końcowego

19-09-2011 Informujemy, że wszyscy Uczestnicy projektu „Na swoim w biznesie” zaliczyli pozytywnie końcowy test z wiedzy przekazanej podczas szkoleń. Aktualnie przygotowywane są...

Termin wydatkowania środków z dotacji

15-09-2011 W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi terminu zakończenia wydatkowania środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości informujemy, że...

Podatek VAT a rozliczenie środków z dotacji i wsparcia pomostowego

15-09-2011 W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym rozliczenia podatku VAT przez Uczestników projektu informujemy, że: zgodnie z par. 9 Regulaminu przyznawania...

Umowy cywilno-prawne

12-09-2011 W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zawierania umów cywilno-prawnych przez Uczestników Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej informujemy,...

Podatek od nieruchomości jako koszt kwalifikowany

09-09-2011 W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym kwalifikowalności podatku od nieruchomości informujemy, że: podatek od nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną...

Interpretacja podatkowa

08-09-2011 Informujemy, że zamieściliśmy do wiadomości Uczestników Projektu tekst interpretacji indywidualnej o sygnaturze ILPB1/415-1457/10-2/AMN, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej...

Wykorzystanie doradztwa indywidualnego

25-08-2011 W uzupełnieniu do wcześniej podanych zasad korzystania z doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Na swoim w biznesie” informujemy,...

Test na zakończenie szkoleń

19-08-2011 Informujemy, iż dla celów monitorowania i analizy rezultatów projektu, w tym jakości kształcenia Uczestników Projektu, na zakończenie szkoleń przeprowadzony...

Komisja Oceny Wniosków

16-08-2011 Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, członkowie Komisji Oceny Wniosków (KOW)...

Doradztwo indywidualne

16-08-2011 Informujemy o podstawowych zasadach korzystania z doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu „Na swoim w biznesie”: Każdy Uczestnik Projektu ma...

Wyniki rekrutacji uczestników Projektu

19-07-2011 Wyniki rekrutacji uczestników Projektu "Na swoim w biznesie" Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna Projektu zakwalifikowała 48 Kandydatów z listy rankingowej jako...

Zakończenie oceny merytorycznej

18-07-2011 Zakończenie oceny merytorycznej Informujemy, że wśród 343 kandydatów, których dokumenty rekrutacyjne otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, ocenę merytoryczną...

Zmiana w Regulaminie rekrutacji Uczestników

18-07-2011 Zmiana w Regulaminie rekrutacji Uczestników Informujemy, że w dn. 15.07.2011 r. otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzającą...

Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

18-05-2011 Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych Informujemy wszystkich Kandydatów na Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie”, że ocena merytoryczna złożonych...

Wyniki oceny formalnej po uzupełnieniach

29-04-2011 Ogółem złożono 443 formularze. W trakcie oceny 1 osoba, której formularz rekrutacyjny otrzymał wynik oceny „pozytywny”, zrezygnowała z udziału...

Wyniki oceny formalnej

01-04-2011 Ogółem złożono 443 formularze Wynik oceny formalnej „pozytywny” otrzymało 174 formularze Wynik oceny formalnej „odrzucić” otrzymało 87 formularzy Wynik oceny...

Zakończenie oceny formalnej

30-03-2011 Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła w dniu 30.03.2011 r. ocenę formalną Dokumentów rekrutacyjnych złożonych do projektu „Na swoim...

Ocena formalna

23-03-2011 Informujemy, że zgodnie z par. 6 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji Uczestników do projektu „Na swoim w biznesie” ocena formalna złożonych Dokumentów...

Zmiana w Regulaminie rekrutacji Uczestników

10-03-2011 Informujemy, że zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokonano zmiany w Rozdziale III, par. 6 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji...

Termin rekrutacji do projektu

28-02-2011 Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaakceptowała dokumenty rekrutacyjne do projektu „Na swoim w biznesie”. Zgodnie z zasadami...

Rekrutacja do projektu

14-02-2011 Informujemy, że REKRUTACJA DO PROJEKTU NIE ZOSTAŁA JESZCZE ROZPOCZĘTA. Termin rozpoczęcia rekrutacji zostanie podany do wiadomości zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

02-02-2011 (Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości...

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

02-02-2011   (Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości...

Kto może być Uczestnikiem projektu?

02-02-2011 (Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości...

Kto nie może być Uczestnikiem projektu?

02-02-2011 (Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości...