Formy prowadzenia działalności gospodarczej

(Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”).

  • Co do zasady wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać osoby planujące założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  • W przypadku kilku Uczestników, zakładających wspólnie spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną, wsparcie pomostowe oraz przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości przysługuje każdemu członkowi spółdzielni z osobna – o ile każdy z nich rozpoczął prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mają służyć pokryciu odrębnych wydatków inwestycyjnych początkującej spółdzielni, a ich wysokość nie może przekroczyć 20.000 zł na osobę. Każdy z członków spółdzielni, uprawniony do otrzymania wsparcia, składa wtedy odrębny wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój, gdyż podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy jest Uczestnik, a nie podmiot gospodarczy.

Dopuszczalne jest opracowanie jednego biznesplanu, przez osoby planujące wspólnie założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej w ramach jednego projektu. Jednocześnie umowa o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej, jak również umowa o przekazanie wsparcia pomostowego powinna zostać podpisana indywidualnie z każdym Uczestnikiem projektu.

  • Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 w formie spółki cywilnej, na podstawie Kodeksu Prawa Handlowego.
  • Osoby takie powinny zawrzeć stosowną informację na ten temat w biznesplanie, który stanowi podstawę do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
  • Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
    • Przekształcenie w spółkę cywilną jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz oparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług);
    • Zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym Uczestnikiem projektu, po uzyskaniu akceptacji beneficjenta oraz po zasięgnięciu opinii instytucji odpowiedzialnej za wybór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 w danym regionie.

Przedmiot działalności spółki cywilnej utworzonej w wyniku przekształcenia jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przewidzianej w nim struktury wydatków;

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie ma możliwości dokonywania przekształceń w spółkę prawa handlowego w ramach projektów realizowanych w Działaniu 6.2, ponieważ charakter oraz skala działalność prowadzonej przez spółki prawa handlowego wykracza poza cele wskazane w Działaniu 6.2 PO KL. Ponadto,  przekształcenie w spółkę prawa handlowego oznaczałoby ingerencję w początkowe założenia przedsięwzięcia, zaakceptowane na etapie podpisywania umowy z Uczestnikiem projektu (m.in. zmiana osobowości prawnej, zasad rozliczania i reprezentowania spółki w kontaktach zewnętrznych, itp.).

Ponadto w okresie trwania projektu nie jest dopuszczalna zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, która wiązałaby się z przeniesieniem nabytych na podstawie zawartej umowy praw i obowiązków na inny podmiot prawny.