Informacja w sprawie ostatecznego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW)

Informujemy, że ostatnie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków z udziałem przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odbędzie się we wtorek 22.11.2011 r. Na spotkaniu tym zostanie ustalona wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, która zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz przekazana wszystkim Uczestnikom.

Ponadto zgodnie z zapisami par. 7 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, po ustaleniu wstępnej listy rankingowej każdy Uczestnik otrzyma informację o wynikach oceny jego wniosku wraz z uzasadnieniem.