Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, członkowie Komisji Oceny Wniosków (KOW) dokonujący oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji, nie mogą być bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (paragraf 6, ust. 6). Oznacza to m.in., że oceny wniosków nie będzie dokonywać nikt z personelu stałego projektu, członków Komisji Rekrutacyjnej, czy też trenerów i doradców realizujących szkolenia lub konsultacje indywidualne.

Każdy z członków KOW przed rozpoczęciem oceny wniosków, podpisuje „Deklarację bezstronności i poufności”, w której zobowiązuje się bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Z każdego posiedzenia KOW są sporządzane stosowne protokoły.

Ponadto w posiedzeniu KOW może wziąć udział przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w roli obserwatora, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków – na zasadach przedstawionych w Wytycznych dla Beneficjentów.