Kontrola na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

 

Informujemy iż, począwszy od dnia 14 maja 2012 r., trwa  kontrola na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 5) oraz Regulaminem (paragraf 12).  Pozytywny wynik dokonanej kontroli, obok udokumentowania wydatków, jest warunkiem całkowitego rozliczenia otrzymanej dotacji.

1) Kontrola dotyczy następujących zagadnień:
— zgodności wydatkowania środków z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
— weryfikacji realizacji podstawowych założeń biznes planu
— posiadania na miejscu prowadzenia działalności zakupionych z dotacji  przedmiotów oraz ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem
— przeprowadzenia deklarowanych inwestycji remontowo-budowlanych lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

2) Z uwagi na fakt, iż  oryginały dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków przechowywane są w biurach księgowych, kontrola odbywa się w oparciu o stosowne ich kopie.

3) Osoby, które przeprowadzają kontrole na miejscu prowadzenia działalności to: 
— p. Robert Wawrzyniak, specjalista ds. rozliczeń dotacji i wsparcia pomostowego 
— p. Marek Soszyński, koordynator projektu 

4) Kontrola ma miejsce po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu dla uczestnika projektu i osób kontrolujących

5) Po każdorazowej wizycie na miejscu prowadzenia działalności sporządzany jest przez osoby kontrolujące protokół pokontrolny, zawierający opinie na temat rzetelności wydatkowania środków przez uczestnika oraz realizacji założeń biznes planu.