Kto może być Uczestnikiem projektu?

(Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”).

Beneficjent, w ramach realizowanego projektu, kieruje wsparcie do osób fizycznych, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej, w tym założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, tzn. dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie

Wyłączenie nie dotyczy osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni. 

Wykluczenie ze wsparcia nie obejmuje również osób, które we wskazanym okresie posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski.

Od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie do zakończenia udziału w projekcie bądź rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik nie może uczestniczyć w innych projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL.