Kto nie może być Uczestnikiem projektu?

(Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”).

Osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed ewentualnym przystąpieniem do projektu, nie mają możliwości uczestnictwa w tym projekcie. 

Bez względu na fakt i moment rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ze wsparcia w ramach Działania są wykluczone te osoby fizyczne (pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia), które w ww. okresie przed przystąpieniem do projektu posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na postawie prawa spółdzielczego.

(Informacje na podstawie dokumentu „Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL”) 

Odbiorcami wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mogą być wszystkie osoby fizyczne – z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ze wsparcia w ramach projektu realizowanego przez danego Beneficjenta powinny zostać wyłączone osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

  • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.