Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

(Informacje na podstawie dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”).

Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za kluczowe i niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika (w tym m.in. środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). 

Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa (w tym m.in. zakup oraz leasing sprzętu, rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, np. meble, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej oraz koszty reklamy, promocji, założenia strony internetowej). Środki dotacji nie mogą stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty – np. telefoniczne). 

Finansowe wsparcie pomostowe ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym m.in. kosztów ZUS, koszty administracyjne, m.in. czynsz; koszty eksploatacyjne, m.in. opłaty za media, opłaty telefoniczne, pocztowe; koszty usług księgowych; koszty zw. z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.) nie dłużej niż do momentu uzyskania przez niego stabilności finansowej.