Zakończenie oceny formalnej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, że w dniu 28 października 2011 r. zakończona została ocena formalna Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Na swoim w biznesie”.

 Ocenie zostały poddane 44 Wnioski złożone w wyznaczonym terminie do 14 października 2011 roku. Z tej liczby 7 Wniosków zawierało uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia zgodnie z par. 5, pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W dniu 26.10.2011 r. zostały złożone ostatnie wykazane uzupełnienia i poprawki. Ostatecznie wszystkie Wnioski otrzymały pozytywna ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Wniosków w oparciu o kryteria zawarte w Karcie Oceny Merytorycznej. O wynikach pracy KOW poinformujemy Państwa zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, par 7, pkt. 13, za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz drogą poczty elektronicznej.