Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2011 r.,  Komisja Oceny Wniosków ustaliła wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów oraz z rekomendacjami w sprawie przyznania dofinansowania.

Po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie projektu w dniu 25 .11.2011, zgodnie z paragrafem 7, pkt 16 Regulaminu Uczestnicy Projektu, których wniosek po ogłoszeniu wstępnej listy rankingowej nie otrzymał rekomendacji do uzyskania dofinansowania, mogli złożyć do Beneficjenta protest - wniosek o ponowną weryfikację decyzji. Protest należało złożyć w ciągu 5 dni  roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o decyzji KOW. 
Ponownej ocenie zostało poddanych 8 wniosków.

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyło się ostatnie posiedzenie podsumowujące obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW).
Powołana Komisja Oceny Wniosków stwierdziła zasadność przeprowadzenia trzeciej oceny dla wszystkich złożonych protestów. Zgodnie z paragrafem 7, pkt 17, powtórnych ocen Wniosków dokonywał losowo wybrany członek KOW, który wcześniej nie uczestniczył we wcześniejszych ocenach danego Wniosku. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwzględniając łączną wartość dofinansowania przewidzianego w budżecie „Na swoim w biznesie”, tj. 1.280.000 zł, Komisja ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów oraz z rekomendacjami w sprawie przyznania dofinansowania dla 34 Wniosków. Wnioskodawcy z adnotacją „obniżona kwota dotacji”, proszeni są o osobisty kontakt z biurem projektu celem podpisania oświadczenia o wrażeniu zgody na otrzymanie rekomendowanej kwoty dotacji (jeżeli nie dokonali tego wcześniej).

Pobierz plik: Ostateczna_lista_rankingowa.pdf