Podatek VAT a rozliczenie środków z dotacji i wsparcia pomostowego

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym rozliczenia podatku VAT przez Uczestników projektu informujemy, że:

  • zgodnie z par. 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”:

9. Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami VAT czy nie.

10. Uczestnicy Projektu będący płatnikami VAT zobowiązani są do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  • powyższe ustalenia są zgodne z zapisami zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010” (str. 20-21);
  • zawarte w ww. punktach sformułowanie „zwrotu zapłaconego podatku VAT” odnosi się do faktu pokrycia wydatków na podatek VAT z dotacji inwestycyjnej przyznanej Uczestnikowi Projektu;
  • wobec przyjętej zasady rozliczania wydatków ponoszonych w ramach dotacji w kwotach brutto, ubieganie się przez Uczestników Projektu o zwrot podatku VAT poniesionego przy tych wydatkach z urzędu skarbowego, doprowadziłoby do podwójnego sfinansowania tych samych wydatków kwalifikowanych ze środków publicznych, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;
  • zgodnie z par. 10 ust 3 i 4 Regulaminu analogiczne zasady dotyczą rozliczania wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.