Podstawowe wsparcie pomostowe

Informujemy o możliwości składania Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Na Swoim w biznesie”. Druk Wniosku wraz załącznikami znajduje się w pliku „Do pobrania”. Dla Państwa wiadomości znajdują się tam również wzory kart oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Równocześnie informujemy, iż w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z 32 do 34, którym przyznano jednorazowe dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości, konieczne było dokonanie odpowiednich zmian w wysokości kwoty wsparcia pomostowego, które zostały zatwierdzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. W związku z powyższym maksymalna kwota miesięcznego podstawowego wsparcia pomostowego wynosi 1354,00 zł. Dzięki temu utrzymana zostanie zasada równego traktowania każdego Uczestnika i każdy z nich ma szansę na uzyskanie wsparcia pomostowego.

Informujemy ponadto, iż w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis, stanowiącym załącznik nr 2 Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, należy wpisać kwotę w EURO równą kwocie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w postaci jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają Państwo w biurze projektu.