Podstawowe wsparcie pomostowe

Na stronie internetowej projektu zamieściliśmy wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, która reguluje zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia pomostowego.

Informujemy ponadto, iż warunkiem wypłaty I transzy podstawowego wsparcia pomostowego jest ustanowienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych w postaci weksla in blanco, przy czym:
1) Weksel będzie podpisywany wyłącznie przez Uczestnika Projektu, w obecności przedstawiciela Biura Projektu,
2) Podpisanie weksla nie wymaga poręczenia osoby trzeciej (poręczyciela),
3) Uczestnicy projektu pozostający w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa) muszą dostarczyć zgodę współmałżonka na ustanowienie zabezpieczenia (wzór zamieszczony na stronie projektu).

Po podpisaniu Umowy, wypłata kolejnych rat wsparcia będzie uzależniona od udokumentowania przez Uczestnika Projektu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej raty (zgodnie z Regulaminem, paragraf 10, ust.9).