Prośby dotyczące zmiany terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji

W ostatnich dniach wpłynęło do Biura Projektu „Na swoim w biznesie” kilkanaście e-maili zawierających prośby i uwagi Uczestników Projektu dotyczące zmiany terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji. W związku z tym uważamy za konieczne udzielenie następujących wyjaśnień. AVSI Polska realizuje projekt „Na swoim w biznesie” na podstawie szeregu dokumentów, w tym:
* umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-14-040/10 zawartej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
 * wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-14-040 stanowiącego załącznik do ww. umowy,
* wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących realizacji projektów w ramach POKL.
Szczegółowo realizację projektu „Na swoim w biznesie” określają „WYTYCZNE dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”. Znajduje się m.in. następujące zapisy:
(str. 16) Beneficjent jest zobowiązany do opracowania: Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wymogów biznesplanu oraz Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, których minimalne wymogi zostały określone w załącznikach do niniejszych Wytycznych. Dokumenty te podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych).

 Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości (w tym na własnej stronie internetowej) wzorów ww. dokumentów oraz jest zobligowany udostępnić te dokumenty wszystkim zainteresowanym.

(str. 17) W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego Beneficjent zamieszcza na swojej stronie internetowej wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz przekazuje każdemu uczestnikowi pisemną informację o terminie składania Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków nie może trwać krócej niż 14 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej beneficjenta. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje dot. terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru, miejsca przyjmowania dokumentów, formy składania wniosków.

Powyższe zapisy zostały powtórzone w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” – w par. 4:
 2. W terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego Beneficjent zamieszcza na stronie internetowej Projektu wzór Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz przekazuje każdemu Uczestnikowi pisemną informację o terminie składania wniosków.
3. Beneficjent powiadomi Uczestników Projektu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Projektu oraz pocztą elektroniczną o terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, miejscu przyjmowania dokumentów i formie składania wniosków.
4. Nabór wniosków nie może trwać krócej niż 14 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej Projektu.

Przypominamy Uczestnikom Projektu, że „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” wraz z załącznikami, w tym „Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości”, oraz „Biznes Plan” zostały przekazane drogą poczty elektronicznej w dn. 26.07.2011 r., a od dnia 16.08.2011 r. są dostępne na stronie internetowej projektu.

Natomiast ogłoszenie terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, miejscu przyjmowania dokumentów i formie składania wniosków ukazało się na stronie internetowej Projektu w dn. 30.09.2011 r. i w tym samym dniu została wysłana pocztą elektroniczną informacja w tej sprawie do Uczestników Projektu. Termin składania wniosków został ustalony na okres od 1.10.2011 r. do 14.10.2011 r., co jest zgodne z zapisami Regulaminu i Wytycznych. Był to też termin wielokrotnie zapowiadany Uczestnikom podczas szkoleń i konsultacji indywidualnych.

Wobec powyższego znajdujące się w otrzymanych prośbach o przedłużenie terminu składania wniosków stwierdzenia musimy ocenić następująco:
 — „Oficjalna informacja o ostatecznym terminie ukazała się na stronie internetowej AVSI dopiero na 10 dni przed nim” – jest oczywistą nieprawdą;
 
 „Biorąc pod uwagę proponowany termin składania dokumentów i pracochłonność wybranego przez Beneficjenta Biznes Planu, łatwo można zauważyć iż wymaga on ponad miesiąca pracy” – praca nad Biznes Planem była możliwa przez dwa i pół miesiąca, w tym przez miesiąc z pomocą indywidualnych konsultacji;
 „W zaistniałej sytuacji, uczestnicy projektu zostali pozbawieni możliwości planowania i co gorsze systematycznego przeprowadzenia prac związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie” – również jest nieprawdą, gdyż począwszy od dnia przystąpienia do Projektu, tj. podpisania umów szkoleniowo-doradczych, wszyscy Uczestnicy znali plan szkoleń a terminy doradztwa były ustalane z uwzględnieniem życzeń Uczestników, ponadto możliwy był stały i bezpośredni kontakt z personelem Projektu a o wszelkich zmianach Uczestnicy byli natychmiast informowani;
 „poprawne i konkurencyjne wykonanie Biznes planu stanie się udziałem jedynie osób mających doświadczenie w tego typu projektach” – przeczą temu wprost otrzymane opinie innych Uczestników, biorących pierwszy raz udział w Projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 POKL.

Prosimy też zwrócić uwagę, że zgodnie z Regulaminem uchybienie w zakresie następującego kryterium oceny formalnej wniosków: „4. Do wniosku załączone są wszystkie wymagane załączniki” nie powoduje automatycznego odrzucenia wniosku, ale możliwe jest do uzupełnienia – i może to np. dotyczyć dostarczenia zaświadczeń z ZUS lub z urzędu skarbowego, których Uczestnik nie będzie posiadał w dniu złożenia wniosku.

Podsumowując stwierdzamy, że brak jest podstaw do zmiany ogłoszonego wcześniej terminu składania wniosków.

Warto też na koniec zacytować uwagę jednego z Uczestników: „umiejętność sprostania terminom jest także objawem przedsiębiorczości i powinno być doceniona”.