Rekrutacja do projektu

Informujemy, że REKRUTACJA DO PROJEKTU NIE ZOSTAŁA JESZCZE ROZPOCZĘTA.

Termin rozpoczęcia rekrutacji zostanie podany do wiadomości zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to początek marca 2011 r.