Rozliczenie środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy Państwa o zasadach rozliczania przyznanych środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.

1) Celem rozliczenia podstawowego wsparcia pomostowego należy, w terminie określonym w Umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (paragraf 3, ust. 2) złożyć w biurze projektu zestawienie poniesionych wydatków (zgodnie z  wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie wsparcia pomostowego (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, paragraf 10, ust.6 i 7).

2) Zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie wsparcia pomostowego powinno być złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Projektu, parafowane i podpisane przez Uczestnika Projektu.

3) Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków mogą być:
 — kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości księgowej,
— kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika Projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,
— kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie wsparcia,
— kopie list płac/pasków wynagrodzeń potwierdzających wypłaty wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom

4) Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny spełniać następujące warunki:
— być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem,
— data płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze ani późniejsze niż okres wydatkowania wsparcia pomostowego określony w umowie o przyznanie wsparcia pomostowego

Przypominamy ponadto o zobowiązaniu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, zgodnie z zapisem Regulaminu, paragraf 11, ust.1. Formą udokumentowania prowadzonej działalności będą przesyłane potwierdzenia opłat ZUS, również po zakończeniu wypłaty wsparcia pomostowego.