Rozliczenie środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy Państwa o zasadach rozliczania przyznanych środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości:

1) Celem rozliczenia I transzy dotacji należy, w terminie określonym w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (paragraf 4, ust. 3 pkt 2) złożyć w biurze projektu zestawienie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków finansowych (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, paragraf 9, ust.17 i 18).

2) Zestawienie dokumentów powinno być złożone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Projektu, parafowane i podpisane przez Uczestnika Projektu.

3) Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków mogą być: - kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości księgowej,
- kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonania prac,
- w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru, urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania,
- kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika Projektu lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,
- kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie wsparcia.

Kopie dokumentów, o których mowa wyżej, powinny spełniać następujące warunki:
- być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem,
- data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia wydatkowania środków finansowych i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków finansowych określone w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
- dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na dokumencie.

4) Rozliczenie wydatków sfinansowanych ze środków własnych Uczestnika Projektu (dotyczy paragrafu 2, ustęp 3 Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości):

Celem rozliczenia wydatków sfinansowanych ze środków własnych, Uczestnik Projektu składa w tym punkcie oświadczenie o poniesieniu wydatków sfinansowanych ze środków własnych zgodnie z Umową o udzielenie jednorazowej dotacji i Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub zamieszcza zestawienie dokumentów potwierdzających dokonanie tych wydatków. Poniesienie wydatków sfinansowanych ze środków własnych będzie weryfikowane podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu zgodnie paragrafem 12 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.