Składanie Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż w dniu 30.09.2011 r. zostało zakończone podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie”.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisem par. 4 ust. 2  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”, podajemy Uczestnikom Projektu następujące informacje dotyczące składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości:

 • wzór Wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej projektu,
 • Uczestnicy Projektu „Na swoim w biznesie” muszą złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1.10.2011 r. do 14.10.2011 r.,
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, trwale zszyty lub zbindowany w sposób uniemożliwiający wyjęcie kartek,
 • zalecane jest załączenie wersji elektronicznej Wniosku oraz załączników nagranych na płycie CD-ROM,
 • każdą stronę Wniosku oraz załączników należy parafować, a w wyznaczonych miejscach poszczególne dokumenty należy czytelnie podpisać,
 • wszystkie załączniki do Wniosku muszą być ponumerowane i poprzedzone stroną tytułową,
 • wszystkie strony Wniosku oraz załączników muszą być ponumerowane,
 • wszystkie załączniki składane w formie kopii dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentu klauzulą „Za zgodność z oryginałem", podpisem Uczestnika oraz aktualną datą,
 • Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9-17 w siedzibie Biura Projektu w Warszawie, kod pocztowy 00-103, ul. Królewska 16, budynek Saski Crescent, VII piętro,
 • dla każdego złożonego Wniosku zostanie wystawione potwierdzenie złożenia z zaznaczoną faktyczną datą i godziną złożenia – w przypadku złożenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera,
 • w przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem poczty za datę i godzinę złożenia zostanie przyjęta data i godzina stempla pocztowego; w przypadku braku jednoznacznego określenia godziny nadania przesyłki, za godzinę złożenia Wniosku będzie przyjęta godz. 17.00.

Każdy Uczestnik Projektu otrzyma dodatkowo informację o terminie składania Wniosku drogą poczty elektronicznej, na wskazany w Formularzu rekrutacyjnym adres e-mail.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania tych informacji przez odesłanie odpowiedzi na otrzymanego e-maila drogą elektroniczną na adres naswoim@avsipolska.org, z zamieszczonym zdaniem:
Potwierdzam otrzymanie informacji o terminie składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przez Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie” z podpisem pełnym imieniem i nazwiskiem.