Termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu

Informujemy Uczestników Projektu, że zgodnie z zapisem par. 9 ust. 21 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”,

„Uczestnik Projektu może sfinansować inwestycję ze środków własnych i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik Projektu ponosi na własne ryzyko.”

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu przed otrzymaniem informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania środków finansowych jest więc możliwe, ale wiąże się z następującymi konsekwencjami:

  • Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia AVSI Polska o zarejestrowaniu działalności gospodarczej (par. 4 ust. 3 Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych),
  • Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w innych projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 POKL,
  • Do czasu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wszelkie operacje gospodarcze – także przewidziane w biznes planie do pokrycia z dotacji lub wsparcia pomostowego - należy wykazywać w odpowiednich rejestrach (Podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestry VAT, ewidencja środków trwałych itp.), obliczać na ich podstawie obowiązujące podatki i je uiszczać.