Termin rekrutacji do projektu

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaakceptowała dokumenty rekrutacyjne do projektu „Na swoim w biznesie”.

Zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010” Stowarzyszenie AVSI Polska ogłasza termin rekrutacji do projektu „Na swoim w biznesie” na okres 14, 15, 16 marca 2011 r.

Dokumenty rekrutacyjne, w tym Formularz rekrutacyjny i Regulamin rekrutacji są dostępne w siedzibie AVSI Polska oraz na stronie internetowej www.naswoim.avsipolska.org.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (siedzibie AVSI Polska)  w okresie rekrutacji w godzinach od 9:00 do17:00 lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem: »Zgłoszenie do projektu „Na swoim w biznesie"« z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem osoby składającej.

W przypadku zgłoszeń dostarczonych za pośrednictwem poczty będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.

Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną bądź faksem nie będą brane pod uwagę.

Ocenie zostaną poddane wszystkie Dokumenty rekrutacyjne prawidłowo złożone zgodnie z zapisami Regulaminu.

Życzymy powodzenia… na swoim w biznesie!