Termin wydatkowania środków z dotacji

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi terminu zakończenia wydatkowania środków z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości informujemy, że zgodnie z par. 9 ust. 14 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”:

„Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Beneficjenta i powinno być zakończone w okresie do 2 miesięcy od dnia otrzymania środków. Dokładny termin wydatkowania środków określony zostanie w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Zapis ten jest zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010” (str. 21):

„Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu przekazania środków na konto uczestnika. Termin ten może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek uczestnika, złożony do beneficjenta nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonym w umowie.”

Wnioski o przedłużenie terminu wydatkowania środków z jednorazowej dotacji zgłoszone przez Uczestników Projektu będą rozpatrywane w oparciu o powyższe zapisy z Regulaminu oraz z Wytycznych.