Umowy cywilno-prawne

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym zawierania umów cywilno-prawnych przez Uczestników Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej informujemy, że:

  • Zawarcie umowy cywilno-prawnej z osobami posiadającymi własną działalność gospodarczą nie jest zatrudnieniem tych osób, ale nawiązaniem współpracy między podmiotami gospodarczymi.
  • Fakt nawiązania takiej współpracy powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb bieżącej działalności gospodarczej i nie jest ani „dopuszczany” ani „zabraniany” przez Regulaminy związane z udziałem przedsiębiorcy w Projekcie „Na swoim w biznesie”.
  • Jedyny aspekt dotyczący ww. umów związany z uczestnictwem w Projekcie dotyczy ewentualnej możliwości sfinansowania kosztów takiej współpracy z podstawowego wsparcia pomostowego.
  • Zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie” określają następujące wydatki kwalifikowane do sfinansowania z podstawowego wsparcia pomostowego, które mogą być ponoszone również na podstawie umów cywilno-prawnych z osobami posiadającymi własną działalność gospodarczą:
    — koszty administracyjne,
    — koszty eksploatacji pomieszczeń,
    — koszty usług księgowych.