Uwagi do Biznes planu składanego przez Uczestników Projektu „Na swoim w biznesie”

W odpowiedzi na otrzymane pytania przekazujemy poniżej zestawienie uwag dotyczących wypełniania Biznes planu i innych załączników do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji:

1) W związku z rozszerzeniem katalogu wydatków kwalifikowanych informujemy, że wydatki należące do nowej kategorii (koszty wytworzenia środków trwałych) należy w Biznes planie wykazać w tabeli 6.2.1 a w punkcie 6.2.6 „Podsumowanie” w wierszu 1.

2)
W następujących punktach Biznes planu zostały zauważone oczywiste pomyłki:
— w p. 6.2.5 w nagłówku tabeli wyrazy
      „Proszę określić wartość promocji.”
powinny brzmieć:
    „Proszę określić wartość kosztu”.
— w p. 6.2.6 ostatnia kolumna tabeli (z nagłówkiem Uwagi Komisji Oceny Wniosków) powinna
     być zacieniowana – Uczestnicy nie wypełniają tej kolumny,

— w p. 6.3.2 w drugim wierszu (A), w drugiej kolumnie (Kategoria) wyrazy
     „Przychody razem (na podstawie wyników tabel w cz. 5.1.1 i 5.1.2), w tym:”
powinny brzmieć:
     „Przychody razem (na podstawie wyników tabel w cz. 6.3.1.1 i 6.3.1.2), w tym:”

Wersja Biznes planu uwzględniająca powyższe poprawki jest dostępna na stronie internetowej projektu.
Uczestnicy mogą składać Biznes plany na formularzach uwzględniających powyższe poprawki, jak i w wersji pierwotnej.

3) W przypadku zakupu używanych środków trwałych należy załączyć do Wniosku oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej projektu,

4) W Harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatkowania środków finansowych (plik Excel) należy wykazać wydatki, o których dofinansowanie się ubiega, wymienione w części 6.2 Biznes planu, umiejscowione w pierwszym lub drugim miesiącu po otrzymaniu środków – zgodnie z par. 9 ust. 14 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”. Przykładowy wypełniony Harmonogram jest do pobrania ze strony internetowej projektu.