Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

W dniu 22 listopada 2011 r. odbyło się ostatnie posiedzenie podsumowujące obrady Komisji Oceny Wniosków (KOW). Ocenie zostały poddane 44 Wnioski złożone przez Uczestników projektu „Na swoim w biznesie”. Zgodnie z par. 7, ust. 3 Regulaminu, oceny merytorycznej każdego wniosku dokonywali dwaj losowo wybrani członkowie KOW. 

Komisja stwierdziła, że dla żadnego z Wniosków nie jest konieczne przeprowadzenie trzeciej oceny przewidziane w par. 7 ust. 9 Regulaminu. 

Uwzględniając łączną wartość dofinansowania przewidzianego w budżecie projektu „Na swoim w biznesie”, tj. 1.280.000 zł, Komisja ustaliła wstępną listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów wraz z rekomendacjami w sprawie przyznania dofinansowania dla 34 Wniosków

Wnioskodawcy z adnotacją „obniżona kwota dotacji”, proszeni są o osobisty kontakt z Biurem Projektu celem podpisania oświadczenia o wrażeniu zgody na otrzymanie rekomendowanej kwoty dotacji.

Pobierz plik: Wstepna_lista_rankingowa.pdf