Wyniki rekrutacji uczestników Projektu "Na swoim w biznesie"

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna Projektu zakwalifikowała 48 Kandydatów z listy rankingowej jako Uczestników Projektu oraz dokonała wyboru 16 Kandydatów na listę rezerwową.

Kwalifikacja Uczestników została dokonana zgodnie z par. 8 Regulaminu Rekrutacji, w szczególności zapewniając przewidziane we „Wniosku o dofinansowanie projektu” liczby Uczestników w poszczególnych grupach priorytetowych w Projekcie, tzn.:

  • 26 kobiet i 22 mężczyzn,
  • co najmniej 12 osób powyżej 45 roku życia,
  • co najmniej 1 osoba zamieszkująca w każdym z powiatów, stanowiących obszar realizacji projektu, 
  • co najmniej 5 osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i pozostających bez zatrudnienia przez minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia do dnia złożenia Dokumentów rekrutacyjnych,
  • co najmniej 5 osób niepełnosprawnych,
  • co najmniej 8 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą,
  • 36 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych, 8 osób uczących się i kształcących, 12 osób nieaktywnych zawodowo,
  • 12 osób posiadających zatrudnienie.

Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu skontaktujemy się w celu ustalenia spraw formalnych związanych z uczestnictwem w Projekcie.

Zobacz listę uczestników projektu „Na swoim w biznesie”