Zmiana w Regulaminie rekrutacji Uczestników

Informujemy, że zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokonano zmiany w Rozdziale III, par. 6 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji Uczestników do projektu „Na swoim w biznesie”.

Zmiana polega na wprowadzeniu zasady dokonywania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej i wynika z zapisów zawartych w dokumencie „Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO  KL) na terenie województwa mazowieckiego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010”.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 11.03.2011 r.