Zmiana w Regulaminie rekrutacji Uczestników

Informujemy, że w dn. 15.07.2011 r. otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzającą wnioskowana zmianę polegającą na usunięciu punktu 4 w Rozdziale II, § 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników do projektu „Na swoim w biznesie”.

Zmiana polega na usunięciu z Regulaminu rekrutacji zapisu, zgodnie z którym:
„Kandydat do Projektu, którego status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania umowy szkoleniowo-doradczej nie zostanie zakwalifikowany jako Uczestnik Projektu.”

Utrzymanie ww. zapisu stałoby się krzywdzące dla części kandydatów, których status w trakcie rekrutacji zmienił się automatycznie bez ich aktywnego udziału, np. ukończyli 45 rok życia, bądź uzyskali status długotrwałego bezrobotnego.

Wprowadzenie zmiany spowoduje, że przy tworzeniu listy rankingowej uczestników uwzględniany będzie ich status na rynku pracy aktualny, a nie z dnia złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych.

Jest to zmiana korzystna dla Uczestników i nie powodująca żadnych zmian w procesie oceny Dokumentów Rekrutacyjnych czy prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 15.07.2011 r.