Zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcie „Na swoim w biznesie”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03.10.2011 r. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  projekcieNa swoim w biznesie” wnioskowanych w dn. 19.09.2011 r.

Wnioskowane zmiany wynikają ze zgłoszonych przez Uczestników Projektu uwag podczas szkoleń i doradztwa i są korzystne dla Uczestników. W szczególności powodują rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych zarówno z jednorazowej dotacji jak i podstawowego wsparcia pomostowego. Przyczynią się również do zwiększenia płynności finansowej założonych przez Uczestników przedsiębiorstw przez wypłatę obu transz dotacji w formie zaliczek.

Zaakceptowane zmiany w Regulaminie są następujące:

 1. 1. w „§ 9. Zasady wypłaty i rozliczania jednorazowej dotacji”, w ust. 12 „Wydatkami kwalifikowanymi do sfinansowania
        z jednorazowej dotacji…” dodać jako drugi punkt:
       „ * koszty wytworzenia środków trwałych, bez ograniczeń, pod warunkiem przyjęcia tych środków trwałych do ewidencji
       w terminie, o którym mowa w ust. 14,”
 2. 2. w „§ 9. Zasady wypłaty i rozliczania jednorazowej dotacji”, w ust. 15 „Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości …” wyrazy: „
       - II transza - 20% dotacji po całkowitym rozliczeniu wypłaconej I transzy, jako refundacja.
  zamienić na wyrazy:
       - II transza - 20% dotacji po całkowitym rozliczeniu wypłaconej I transzy, w formie zaliczki.
 3. 3. w „§ 10. Zasady wypłaty i rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego”, w ust. 6 „Wydatkami kwalifikowanymi
       do sfinansowania z podstawowego wsparcia pomostowego …” dodać jako drugi punkt:
       „ * koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z obowiązkowymi narzutami,”


Pełna treść Regulaminu uwzględniająca powyższe zmiany jest dostępna na stronie internetowej projektu.