O projekcie

Tytuł projektu:

Na swoim w biznesie

Projekt jest współfinansowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim.
Numer projektu: POKL.06.02.00-14-040/10.

Okres realizacji projektu

15.12.2010 - 31.07.2012

Cele projektu

Cel ogólny: kompleksowa pomoc w umożliwieniu rozpoczęcia działalności gospodarczej 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn)

Cele szczegółowe:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • zwiększenie motywacji i aktywizacja zawodowa do samozatrudnienia,
 • wsparcie finansowe działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla 32 osób.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 48 osób, które muszą spełnić następujące kryteria obligatoryjne:

 • zamierzają założyć działalność gospodarczą,
 • zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z powiatów obszarów interwencji projektu:
  • powiat nowodworski, 
  • powiat zachodnio-warszawski, 
  • powiat pruszkowski, 
  • powiat piaseczyński, 
  • Miasto Stołeczne Warszawa,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 mięsięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Struktura grupy docelowej

 • 26 kobiet i 22 mężczyzn,
 • co najmniej 12 osób powyżej 45 roku życia,
 • co najmniej 5 osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i pozostających bez zatrudnienia przez minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu,
 • co najmniej 5 osób niepełnosprawnych, 
 •  co najmniej 8 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą,
 • 36 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych, 8 osób uczących się i kształcących, 12 osób nieaktywnych zawodowo,
 • 12 osób pracujących.

 

Harmonogram pracy z beneficjentami projektu

1. Rekrutacja beneficjentów (02-03.2011)

 • przyjmowanie zgłoszeń,
 • weryfikacja formalna,
 • rozmowy kwalifikacyjne,
 • utworzenie listy rankingowej (48 osób) i listy rezerwowej uczestników,
 • podział na 4 grupy po 12 osób.

Kryteria kwalifikacji uczestników na listę rankingową

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych,
 • status osoby na rynku pracy umożliwiający zapewnienie założonej struktury grupy docelowej,
 • ocena predyspozycji do prowadzenia biznesu,
 • ocena pomysłu na biznes i jego perspektyw.

 

2) Szkolenia i doradztwo indywidualne (02-07.2011)

 • diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych (podczas rekrutacji),
 • szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej (w 4 grupach po 12 osób,10 dni x 7h); 

Szkolenia będą się odbywać w dobrym punkcie komunikacyjnym w Centrum Warszawy, w grupach dziennej i południowej. 

Uczestnikom zapewniamy

 • profesjonalnego trenera,
 • catering (przerwy kawowe i obiad),
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie.
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Formy dydaktyczne wykorzystywane na szkoleniach

 • studium przypadku uwzględniające specyfikę firm sektora MMŚP oraz grupy docelowej projektu,
 • praca indywidualna i w grupie,
 • dyskusja moderowana,
 • wykład interaktywny.

Zagadnienia szkoleniowe

 • Własny biznes: cechy przedsiębiorcy, wybór ostatecznego kształtu biznesu, franchising, przygotowania do założenia własnego biznesu,
 • ABC prowadzenia działalności gospodarczej: rodzaje form prawnych prowadzenia własnego biznesu, koszty oraz wymogi prawne, wymogi dotyczące formy prawnych wynikających z zapisu POKL 6.2,
 • Rejestracja firmy: wymogi urzędowe, formularze i druki, wpis do ewidencji, kody PKD, REGON, rejestracja ZUS i US, konto firmowe, inne pozwolenia i wymogi,
 • Księgowość, Podatki, ZUS: rodzaje ewidencji księgowej, klasyfikacja kosztów, podatki, zasady rozliczeń ZUS,
 • Koszty rozpoczęcie i prowadzenia działalności: analiza kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, koszty stałe i zmiennie prowadzenia działalności, plan sprzedaży, dywersyfikacja przychodów, kwalifikowalność wydatków z dotacji POKL 6.2,
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej: dofinansowania unijne POKL, POIG, RPO WM, leasing, pożyczka, kredyt,
 • Marketing małej firmy: analiza rynku, badanie rynkowe, analiza konkurencji, koncepcja doboru usług i produktów,
 • Plan promocji: strategia promocji dla firmy, e- marketing, metody pozyskiwania klientów,
 • Biznes plan: zasady przygotowywania, kwalifikowalność, wymogi konkursowe,
 • Biznes plan: study case – sesja warsztatowa.
 • doradztwo indywidualne (6h na osobę)

Każdy uczestnik projektu po ukończonym szkoleniu będzie miał do dyspozycji 6 godzin (przed terminem złożenia na konkurs wniosków) by skonsultować swój biznes plan. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wyczerpujących fachowych wskazówek i odpowiedź na indywidualne pytania. Sesje doradcze odbędą się w dobrym punkcie komunikacyjnym w Centrum Warszawy, w terminie dogodnym dla uczestników.

3) Pomoc finansowa dla Uczestników (05.2011-07.2012)

 • składanie wniosków i biznesplanów do 05.2011,
 • posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - ocena formalna i merytoryczna wniosków i biznesplanów przyznanie dotacji dla 32 osób (po 8 z każdej grupy) - 06.2011,
 • rejestracja działalności gospodarczej przez uczestników i wypłata dotacji (40.000 PLN/osobę) - 06-07.2011,
 • wypłata wsparcia pomostowego (8.622 PLN/osobę) - 06.2011-03.2012,
 • monitoring i kontrola działalności gospodarczej i wykorzystania dotacji - 06.2011-07.2012.

4) Doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej (06.2011-07.2012)

 • doradztwo indywidualne,

Konsultacje mają na celu usprawnienie funkcjonowania młodych firm oraz kompleksową pomoc w funkcjonowaniu firmy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z doradztwa z zakresu: podatków, prawa, księgowości, marketingu, IT itp. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji 10h porad w całym okresie projektu w formie bezpośredniej, on-line, przez komunikatory internetowe itp.

 • skład i wydruk organizera promującego firmy – 2 kwartał 2012.